logo

Rejestracja telefoniczna

13 306 70 70

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sanoku

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

DYREKCJA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO MIEJSKIEGO

ZESPOŁU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

w Sanoku ul. Jana Pawła II 38

ogłasza:

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  kompetencji lekarza POZ dla pacjentów SPMZPOZ w Sanoku (w oparciu o Zarządzenie Nr 160/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2021 r. w sprawie warunków zawarcia
i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej)  i zaprasza do składania ofert.

Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od dnia 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Podmioty zamierzające złożyć ofertę na udzielanie w/w świadczeń zdrowotnych mogą otrzymać obowiązujące formularze oferty w Sekretariacie  SPMZPOZ w Sanoku.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 31.12.2021r. do godz. 9.00 w Sekretariacie SPMZPOZ w Sanoku z dokładnym określeniem nazwy Oferenta i adresem.

Oferta winna być opisana:

“OFERTA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE –

W ZAKRESIE  KOMPETENCJI LEKARZA POZ

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.12.2021r. o godzinie 10.00 w Sekretariacie SPMZPOZ
w Sanoku.

Konkurs będzie rozstrzygnięty w dniu  31.12.2021r.

SPMZPOZ w Sanoku zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ewentualne skargi należy składać w Sekretariacie SPMZPOZ. W toku postępowania oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

W terminie 7 dni od dnia powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowania, oferent ma prawo wnieść do Dyrektora SPMZPOZ w Sanoku odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.

Dyrektor SPMZPOZ w Sanoku

                                                                   lek. med. Aleksander Korobczenko