logo

Rejestracja telefoniczna

13 306 70 70

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sanoku

Informacje

 
 
Praca

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku poszukuje:

Lekarzy chętnych do pracy w POZ.
Pożądana specjalizacja w dziedzinie medycyny rodzinnej, pediatrii, chorób wewnętrznych oraz medycyny ogólnej.
Posiadamy wolne miejsca do rozpoczęcia rezydentury dla chętnych rozpoczęcia specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej.

Oferujemy: Stabilne warunki zatrudnienia, ciekawą i samodzielną pracę, elastyczny grafik, oraz przyjazne środowisko pracy.
Kontakt
e-mail: spmzpoz@spmzpoz.pl
telefon: 13 46 49 071 lub 507 879 782

pielęgniarek z uprawnianiami do pracy w POZ lub chętnych do podjęcia specjalizacji w zakresie pielęgniarki POZ.
Oferujemy: Stabilne warunki zatrudnienia, ciekawą i samodzielną pracę, oraz przyjazne środowisko pracy.
Kontakt
e-mail: spmzpoz@spmzpoz.pl
telefon: 13 46 49 071 lub 507 879 782.

 
Praca dla lekarzy i pielęgniarek z Ukrainy / Вакансії для лікарів та медсестер з України

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku zatrudni lekarzy/ pielęgniarki z Ukrainy, którzy zmuszeni byli opuścić swój kraj z powodu działań wojennych. Oferujemy:
– zatrudnienie (także na okres przejściowy konieczny do uzyskania prawa wykonywania zawodu na terenie RP),
– pomoc w znalezieniu mieszkania,
– naukę języka polskiego,
– pomoc w załatwieniu formalności.

Chcielibyśmy aktywnie pomóc w aktualnej rzeczywistości uchodźcom z Ukrainy lekarzom/ pielęgniarkom, a co za tym idzie pacjentom władającym jedynie językiem ukraińskim.

Kontakt:
Dyrektor SPMZPOZ
Tel.: +48 506 066 153
SPMZPOZ w Sanoku
ul. Jana Pawła II 38
38-500 Sanok


Самостійний Державний Міський Заклад Охорони Здоров’я в Саноку прийме на роботу лікарів/медсестри з України які були змушені покинути свою країну через російську військову агресію. Ми пропонуємо:
– працевлаштування (також на перехідний період, необхідний для отримання права займатися професією на території Республіки Польща),
– допомогу у пошуку квартири
-вивчення польської мови,
– допомога у виконанні формальностей,

Ми хочемо активно допомагати біженцям з України, лікарям/медсестрам а також пацієнтам, які прибули до Польщі не раніше 24 лютого 2022 року і розмовляють виключно українською. Контакти:
Tel./Viber/WhatsApp: + 48 506 066 153

 
Udostępnianie dokumentacji medycznej

Aby ubiegać się o udostępnienie dokumentacji medycznej, należy wypełnić i złożyć stosowny wniosek w rejestracji w jednej z trzech placówek:
• Przychodnia Rejonowa Nr. 1, ul. Błonie 5
• Przychodnia Rejonowa Nr. 2, ul. Jana Pawła II 38
• Zespół Gabinetów Lekarskich, ul. Jana III Sobieskiego 1


Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej, dostępny w rejestracji lub do pobrania:
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej


Jeżeli pacjent nie jest w stanie osobiście złożyć wniosku lub odebrać kserokopie dokumentacji medycznej, może upoważnić do tego inną osobę. Wzór upoważnienia dostępny w rejestracji lub do pobrania:
Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej


Upoważnienie należy złożyć wraz z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji medycznej.

Wniosek realizowany jest bez względnej zwłoki. Wnioskodawca zobowiązuje się do zapłaty za wykonanie kserokopii dokumentacji (0,30zł za każdą stronę A4). Uregulowanie należności, odbywa się podczas odbioru dokumentów.

Do odbioru dokumentacji medycznej, należy zgłaszać się z dowodem potwierdzającym tożsamość.


Miejsce odbioru dokumentacji medycznej:

• Przychodnia Rejonowa Nr. 1, ul. Błonie 5 – Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 18:00
• Przychodnia Rejonowa Nr. 2, ul. Jana Pawła II 38 – Gabinet zabiegowy, pokój 113, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 18:00
• Zespół Gabinetów Lekarskich, ul. Jana III Sobieskiego 1 – Rejestracja, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00

 
 
Informacje dla pacjenta RODO

INFORMACJA DLA PACJENTÓW DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Informacje dla pacjenta RODO

 
Medycyna szkolna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 24 września 2013 r. tj. z dnia 21 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 736)

Załącznik 4. Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania oraz warunki ich realizacji.

Część I

1. Pielęgniarka lub higienistka szkolna planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad świadczeniobiorcami na terenie szkoły lub w placówce, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.).

2. Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:

1) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, zgodnie z warunkami określonymi w części II;

2) kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;

3) czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;

4) sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;

5) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;

6) doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;

7) edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;

8) prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;

9) udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

3. Pielęgniarka lub higienistka szkolna udziela świadczeń o których mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.).

4. Pielęgniarka lub higienistka szkolna zapewnia dostępność do świadczeń w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką oraz planu godzin lekcyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w części III.

Część II. Warunki realizacji testów przesiewowych

LP.WIEK ALBO ETAP EDUKACJITESTY PRZESIEWOWE
1Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne*(**)1. Test do wykrywania zaburzeń: 1) rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI); 2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa, zniekształceń statycznych kończyn dolnych; 3) w kierunku zeza (Cover test, test Hirschberga); 4) ostrości wzroku; 5) słuchu (badanie orientacyjne szeptem); 6) ciśnienia tętniczego krwi. 2. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała.
3. Orientacyjne wykrywanie wad wymowy.
2Klasa III szkoły podstawowej**Test do wykrywania zaburzeń:
1) rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI);
2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa;
3) ostrości wzroku;
4) widzenia barw;
5) ciśnienia tętniczego krwi.
3Klasa V szkoły podstawowej**Test do wykrywania zaburzeń:
1) rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI);
2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa;
3) ostrości wzroku;
4) widzenia barw;
5) ciśnienia tętniczego krwi.
4Klasa VII szkoły podstawowej **Test do wykrywania zaburzeń:
1) rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI);
2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej;
3) ostrości wzroku;
4) słuchu (badanie orientacyjne szeptem);
5) ciśnienia tętniczego krwi.
5Klasa I szkoły ponadpodstawowej**Test do wykrywania zaburzeń:
1) rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI);
2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej;
3) ostrości wzroku;
4) ciśnienia tętniczego krwi.
6Ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej do ukończenia 19 roku życiaTest do wykrywania zaburzeń:
1) rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI);
2) ostrości wzroku;
3) ciśnienia tętniczego krwi.

* W przypadku niewykonania badania w terminie testy przesiewowe wykonuje się w klasie I szkoły podstawowej.

** W przypadku braku promocji do następnej klasy nie wykonuje się powtórnie testów przesiewowych.