logo

Rejestracja telefoniczna

13 306 70 70

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sanoku

Ogłoszenie na wykonanie dokumentacji budynku Przychodni Zdrowia, ul. Błonie 5

Ogłoszenie na wykonanie dokumentacji budynku Przychodni Zdrowia, ul. Błonie 5

Ogłoszenie

 

 1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku, ul. Jana Pawła II 38, 38-500 Sanok
 2. Rodzaj zamówienia: usługi

Nazwa zamówienia/opis przedmiotu zamówienia :

– wykonanie audytu energetycznego budynku Przychodni Zdrowia Nr 1, ul. Błonie 5

-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie audytu energetycznego budynku Przychodni Zdrowia, ul. Błonie 5

do zgłoszenie budowy/pozwolenia na budowę

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zał. nr 1
 2. Termin wykonania zamówienia do dnia: 12.03.2018 r.
 3. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
 4. a) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający

i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.

 1. b) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 2. c) Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Joanna Tarapacka,

tel. 606 828 701

 

 1. d) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: spmzpoz@op.pl.

6.Dokumentacja dotycząca postępowania dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego :  http:

 1. Miejsce, termin złożenia oraz sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim do dnia 05.02.2018 r do godziny 10.00 w Samodzielnym Publicznym Miejskim Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku, ul. Jana Pawła II 38

 1. Informacja na temat formy składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:

Oferta na wykonanie:

Audytu i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Przychodni Zdrowia

Nr 1 w Sanoku, ul. Błonie 5

Nie otwierać do dnia 05.02.2018 r do godz.10.00”

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 05.02. 2018 r o godz. 10.00 w pokoju nr 106

9.Kryteria wyboru oferty: cena 100%

10.Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert: Wykonawca który złożył ofertę najkorzystniejszą cenowo otrzyma 100 pkt. pozostałym Wykonawcom zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:

Liczba punktów = (Cmin/Cof)*100*waga

 

gdzie :

Cmin  – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cof   – cena oferty badanej nieodrzuconej,

Jeżeli ofertę złoży osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w cenie oferty należy wliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które to Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany byłby naliczyć i odprowadzić.

Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

11.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków zamówienia, najpóźniej na dwa dni przed upływem składania ofert.

12.Informacja na temat zakresu wykluczenia.

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

Załączniki:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 2. Zapytanie ofertowe
 3.  Oświadczenie
 4.  Wzór umowy

 

Pliki do pobrania:

http://przychodniasanok.pl/wp-content/uploads/2018/01/ogloszenie-firm.pdf

http://przychodniasanok.pl/wp-content/uploads/2018/01/zal.-nr-1-szczegolowy-opis-zamowienia-.pdf

http://przychodniasanok.pl/wp-content/uploads/2018/01/zal.-nr-2-zapytanie-.pdf

http://przychodniasanok.pl/wp-content/uploads/2018/01/zal.-nr-3-oswiadczenie.pdf

http://przychodniasanok.pl/wp-content/uploads/2018/01/zal.-nr-4-Umowa-wzor.pdf