logo

Rejestracja telefoniczna

13 306 70 70

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sanoku

DYREKCJA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO MIEJSKIEGO ZESPOŁU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompetencji lekarza POZ
dla pacjentów SPMZPOZ w Sanoku (w oparciu o Zarządzenie Nr 160/2021/DSOZ Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2021 r. w sprawie warunków zawarcia
i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej) i zaprasza do składania ofert.
Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od dnia 05.01.2022r.
do 31.12.2022r.
Udzielający zamówienia informuje, że z udziału w konkursie zostaną wykluczone oferty
których proponowana stawka za realizację świadczenia medycznego wyniesie powyżej 51%
procent z iloczynu pacjentów wpisanych na listę aktywną do Przyjmującego zamówienie,
stawki kapitacyjnej i współczynników korygujących dla odpowiednich grup wiekowych
ustalonych przez NFZ (z wyłączeniem kwot przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń przez
NFZ lub Ministerstwo Zdrowia).
Podmioty zamierzające złożyć ofertę na udzielanie w/w świadczeń zdrowotnych mogą
otrzymać obowiązujące formularze oferty w Sekretariacie SPMZPOZ w Sanoku.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 05.01.2022r. do godz. 8.00
w Sekretariacie SPMZPOZ w Sanoku z dokładnym określeniem nazwy Oferenta
i adresem.
Oferta winna być opisana:
“OFERTA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE –
W ZAKRESIE KOMPETENCJI LEKARZA POZ
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.01.2022r. o godzinie 8:10 w Sekretariacie SPMZPOZ
w Sanoku.
Konkurs będzie rozstrzygnięty w dniu 05.01.2022r.
SPMZPOZ w Sanoku zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.
Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Ewentualne skargi należy składać w Sekretariacie SPMZPOZ. W toku postępowania oferent
może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania
zaskarżonej czynności.
W terminie 7 dni od dnia powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowania, oferent ma prawo
wnieść do Dyrektora SPMZPOZ w Sanoku odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia
postępowania.
Dyrektor SPMZPOZ w Sanoku
lek. med. Aleksander Korobczenko