logo

Rejestracja telefoniczna

13 306 70 70

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sanoku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku ogłasza konkurs na stanowisko Przełożonej pielęgniarek Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku.

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011r. nr 151, poz. 896).

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w §12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 393 z późn. zm.).

Oferty prosimy składać w kopercie w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku w terminie do 08.10.2020r.

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści „Konkurs na stanowisko Przełożonej pielęgniarek Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku”.

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w Samodzielnym Publicznym Miejskim Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku w terminie 30 dni od określonego w ogłoszeniu terminu złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów.

Materiały Informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku dostępne są w Administracji w dniach od poniedziałku do piątku w godz. Od 8.00 do 14.00.

Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek
w Krośnie
mgr Renata Michalska