logo

Rejestracja telefoniczna

13 306 70 70

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sanoku

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

DYREKCJA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO MIEJSKIEGO

ZESPOŁU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

w Sanoku ul. Jana Pawła II 38

 

ogłasza:

 

 

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  kompetencji lekarza POZ dla pacjentów SPMZPOZ w Sanoku (w oparciu o art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) i zaprasza do składania ofert.

 

Umowa o udziel

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  kompetencji lekarza POZ dla pacjentów SPMZPOZ w Sanoku (w oparciu o art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) i zaprasza do składania ofert.

 

Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od dnia 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

 

Szczegółowe materiały i informacje o przedmiocie konkursu oraz formularz ofertowy można uzyskać  w  Sekretariacie  SPMZPOZ  w Sanoku oraz  na  stronie  internetowej przychodnia sanok.pl.-zakładka aktualności.

 

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 15.12.2017r. do godz. 1000 w Sekretariacie SPMZPOZ w Sanoku z dokładnym określeniem nazwy Oferenta i adresem.

 

Oferta winna być opisana:

“OFERTA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE –

W ZAKRESIE  KOMPETENCJI LEKARZA POZ”

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2017r. o godzinie 1015 w Sekretariacie SPMZPOZ
w Sanoku.

Konkurs będzie rozstrzygnięty w dniu 15.12.2017r. o godz. 1300.

SPMZPOZ w Sanoku zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ewentualne skargi należy składać w Sekretariacie SPMZPOZ do dnia rozstrzygnięcia postępowania.

W terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu, oferent ma prawo złożyć umotywowany protest.

 

Dyrektor SPMZPOZ w Sanoku

 

Pliki do pobrania:

Oferta

Umowa kontraktowa