logo

Rejestracja telefoniczna

13 306 70 70

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sanoku

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompetencji lekarza POZ dla pacjentów SPMZPOZ w Sanoku (w oparciu o Zarządzenie Nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej) i zaprasza do składania ofert.

Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.

Podmioty zamierzające złożyć ofertę na udzielanie w/w świadczeń zdrowotnych mogą otrzymać obowiązujące formularze oferty w Sekretariacie SPMZPOZ w Sanoku.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 30.11.2018 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie SPMZPOZ w Sanoku z dokładnym określeniem nazwy Oferenta i adresem.


Dokumenty do pobrania:
umowa kontraktowa
formularz ofertowy

Aktualizacja, powiadomienie:
powiadomienie