logo

Rejestracja telefoniczna

13 306 70 70

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sanoku

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

DYREKCJA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO MIEJSKIEGO

ZESPOŁU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

w Sanoku ul. Jana Pawła II 38

ogłasza:

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  kompetencji lekarza POZ dla pacjentów SPMZPOZ w Sanoku – Przychodnia Zdrowia Nr 2 w Sanoku przy ul. Jana Pawła II 38 (w oparciu o Zarządzenie Nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej)  i zaprasza do składania ofert.

Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres 1 (jednego) roku,  tj. od dnia 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r.

Udzielający zamówienia informuje, że z udziału w konkursie zostaną wykluczone oferty których  proponowana stawka za realizację świadczenia medycznego wyniesie powyżej 50% procent z iloczynu pacjentów wpisanych na listę aktywną do Przyjmującego zamówienie, stawki kapitacyjnej i współczynników korygujących dla odpowiednich grup wiekowych ustalonych przez NFZ  (z wyłączeniem kwot przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń przez NFZ lub Ministerstwo Zdrowia).

Podmioty zamierzające złożyć ofertę na udzielanie w/w świadczeń zdrowotnych mogą otrzymać obowiązujące formularze oferty w Sekretariacie  SPMZPOZ w Sanoku.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 10.06.2024r. do godz. 8.00 w Sekretariacie SPMZPOZ w Sanoku z dokładnym określeniem nazwy Oferenta i adresem. Oferta winna być opisana:

“OFERTA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE – W ZAKRESIE  KOMPETENCJI LEKARZA POZ

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2024r. o godzinie 9:00 w Sekretariacie SPMZPOZ w Sanoku. Konkurs będzie rozstrzygnięty w dniu  12.06.2024r. SPMZPOZ w Sanoku zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn. Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Ewentualne skargi należy składać w Sekretariacie SPMZPOZ. W toku postępowania oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
W terminie 7 dni od dnia powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowania, oferent ma prawo wnieść do Dyrektora SPMZPOZ w Sanoku odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.            

Dyrektor SPMZPOZ w Sanoku
lek. med. Aleksander Korobczenko